Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
„po polsku o historii" 
 
  

Organizatorzy i adres Komisji WojewódzkiejOrganizatorami konkursu V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

   


Patronat Honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Konkurs w 2017 roku realizujemy w ramach projektu „Małopolskie
dziedzictwo – bon edukacyjny”
.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego .

Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest biuro Fundacji.

Fundacja „Zawsze Warto”
31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8
.

Fundacja „Zawsze Warto” powstała w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka, za otaczającą nas wokół naturę i środowisko, w którym żyjemy. Fundacja pragnie wspierać wszelkie formy edukacji i aktywności służące ogólnemu dobru. Jej zamierzeniem jest także promowanie działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową. Cel Fundacji to wzmacnianie społecznego zaufania, zrozumienia oraz otwartości na dialog i porozumienie.

Projekty edukacyjne Fundacji:
- Herbaciarnia Naukowa - otwarte wykłady i konkursy dla uczniów
- Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”
- Matura na 100 procent
- Jesienne Święto Poetów
(od 2015)
- Konferencje dla nauczycieli
- Konkursy, warsztaty i projekty historyczno-kulturowe dla uczniów i nauczycieli
- Koncerty muzyki poważnej.


STOWARZYSZENIE POLONISTÓW to organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych nauczycieli polonistów pracujących i emerytowanych; działa od ponad 10 lat. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli.

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako JĘZYKA NARODOWEGO poprzez różne formy aktywności. Rokrocznie od 2006 r. Stowarzyszenie Polonistów organizuje w Krakowie etap regionalny oraz jest współorganizatorem eliminacji finałowych w Katowicach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Rokrocznie także organizuje Salony Polonistyczne, spotkania warsztatowe dla polonistów i sympatyków. W listopadzie 2013 r. Stowarzyszenie współorganizowało Kongres Dydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki UJ.

Rokrocznie, od 2013 roku, członkowie Stowarzyszenia są autorami tekstów dyktand i innych materiałów wykorzystywanych w czasie Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

Partner

   


Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

Narodowy Bank Polski
Dbamy o wartość pieniądza

Partner medialny Konkursu

   

Najlepsze radiowe tradycje, dbałość o jakość programu, wiarygodność, nowoczesność i lokalność - Radio Kraków to radio dla ludzi poszukujących w mediach rzetelnej lokalnej informacji, ambitnych propozycji i rozrywki na najwyższym poziomie. Na tle innych rozgłośni wyróżnia się niezwykle bogatą i różnorodną ofertą programową. Publicystyka lokalna, reportaże, słuchowiska, audycje o tematyce kulturalnej, najlepsze książkowe nowości w interpretacji najwybitniejszych aktorów i autorskie programy prezentujące różnorodne gatunki muzyczne - od muzyki klasycznej, poprzez jazz, po muzykę rozrywkową. Radio Kraków jest także miejscem realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć – koncertów, debat i wydarzeń artystycznych. Dziś Radio Kraków znajduje się w gronie najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych w Polsce i jest najchętniej słuchanym radiem lokalnym w Krakowie. W roku 2017 Radio Kraków obchodzić będzie jubileusz 90-lecia.

Współorganizator etapu wojewódzkiego Konkursu

   Mecenasi i sponsorzy nagród w Konkursie